การสมัครเข้าร่วมโครงการ
 
 

สถานประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องจัดเตรียมรายละเอียดของสถานประกอบการ เทคโนโลยีที่เลือกดำเนินการ พร้อมเอกสารประกอบ โดยใช้ใบสมัครของโครงการ และยื่นใบสมัครได้ที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยโครงการได้กำหนดวิธีการรับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการไว้ดังนี้

1. วิธีการและขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

          1.1 สถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการต้องศึกษาหลักเกณฑ์การคัดเลือกเทคโนโลยี หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานประกอบการ และหลักเกณฑ์การให้การสนับสนุนการลงทุน ของโครงการให้เข้าใจชัดเจน และต้องมีความพร้อมที่จะดำเนินการโครงการตามเงื่อนไขของโครงการตลอดทุกขั้นตอนการดำเนินการ

          1.2 สถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการต้องเตรียมข้อมูลทั่วไป เอกสารแสดงคุณสมบัติของสถานประกอบการ รายละเอียดด้านเทคนิคและรายละเอียดด้านการเงินเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยใช้แบบฟอร์มรับสมัครสถานประกอบการ ของโครงการฯ เท่านั้น ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ กลุ่มวิชาการ อาคาร 8 ชั้น 2 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน หรือ Download แบบฟอร์มได้ที่ website : http://dede-at4.bright-ce.com/

          1.3 ก่อนยื่นใบสมัคร สถานประกอบควรตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ครบถ้วน โดยใบสมัครจะประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

                    1.3.1 ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
                    1.3.2 ส่วนที่ 2 : รายละเอียดการดำเนินการ
                    1.3.3 ส่วนที่ 3 : เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ

เมื่อสถานประกอบการจัดเตรียมใบสมัครและเอกสารประกอบต่าง ๆ ตามที่ระบุในใบสมัครเป็นที่เรียบร้อย ให้จัดเอกสารทั้งหมดใส่ในซองเดียวกัน และระบุหน้าซอง ดังนี้

 
 
 
 


          1.4 กำหนดรับสมัครสถานประกอบการ จนกว่าจะได้ผู้เข้าร่วมโครงการและเทคโนโลยีครบตามขอบเขตและเงื่อนไขการว่าจ้าง โดยยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ณ กลุ่มวิชาการ อาคาร 8 ชั้น 2 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เชิงสะพานกษัตริย์ศึก กรุงเทพฯ

          1.5 สถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการต้องยื่นใบสมัครตามแบบและรายละเอียดที่ พพ. กำหนดไว้ให้ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้ที่มีอำนาจลงนามให้ชัดเจน พร้อมกับประทับตรา (ถ้ามี่)

          1.6 สถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติและความพร้อมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ พร้อมระบุวงเงินที่ขอรับการสนับสนุนให้ชัดเจนตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้ที่มีอำนาจในการลงนามพร้อมกับประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

2. การตอบยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

สถานประกอบการที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะต้องตอบยืนยันการเข้าร่วมโครงการ ภายในระยะเวลาที่ พพ. กำหนด หากสถานประกอบการไม่ตอบยืนยันการเข้าร่วมโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุอันควรและน่าเชื่อถือ พพ. จะถือว่าสถานประกอบการดังกล่าวสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ

3. วิธีการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการ

          3.1 พพ. ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานจะพิจารณารายละเอียดข้อมูลของสถานประกอบการที่นำส่งข้อมูลครบถ้วนตามข้อกำหนดในการรับสมัครสถานประกอบการ เพื่อดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ

           3.2 สถานประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการต้องผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานประกอบการครบทุกข้อ

           3.3 กรณีที่มีวงเงินขอรับการสนับสนุนการลงทุนรวมทุกจากสถานประกอบการใน ทุกเทคโนโลยีเกินวงเงินงบประมาณสนับสนุนการลงทุนของโครงการ พพ. ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จะทำการคัดเลือกโครงการให้เหลือจำนวนสถานประกอบที่มีวงเงินขอรับการสนับสนุนการลงทุนรวมแล้วไม่เกินวงเงินงบประมาณสนับสนุนการลงทุนของโครงการ โดยจะพิจารณาจากความหลากหลายของเทคโนโลยีและให้สิทธิ์กับสถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการก่อนเป็นอันดับแรก

           3.4 พพ. โดย ที่ปรึกษาโครงการ จะเข้าดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study – PFS) สำหรับสถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกในขั้นต้น และนำเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วโดยสถานประกอบการและที่ปรึกษาโครงการต่อ คณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการในขั้นสุดท้าย

4. ข้อสงวนสิทธิ์

          4.1 พพ. สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจำนวนของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการตามวงเงินของโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยจะพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการตามหลักเกณฑ์คัดเลือกสถานประกอบการ และตามลำดับก่อนหลังของการยื่นใบสมัคร โดยถือวันที่รับเอกสารที่ พพ. เป็นหลักในการพิจารณา

           4.2 สถานประกอบการที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการต้องอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ของ พพ. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก พพ. ในการเข้าตรวจสอบโครงการฯ ณ สถานประกอบการ ได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสม

           4.3 พพ. จะดำเนินการขึ้นบัญชีสถานประกอบการที่ถอนตัวในระหว่างที่ดำเนินโครงการอยู่ โดยไม่มีเหตุผลอันควรและน่าเชื่อถือ โดยอาจจะนำมาพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการอื่น ๆ ของ พพ. ต่อไป

           4.4 พพ. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพิ่มเติม เงื่อนไขหรือข้อกำหนดในหลักเกณฑ์การดำเนินงานต่าง ๆ ในกรณีที่เกิดปัญหาหรืออุปสรรคซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

5. การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถานประกอบที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อขอข้อมูลโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มวิชาการ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน เชิงสะพานกษัตริย์ศึก ยศเส ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-223-0021-9, 02-222-4102-9

ที่ปรึกษาโครงการ : บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
โทร 02-005-1690 ต่อ 705 ติดต่อ คุณกมล ตันพิพัฒน์ ผู้จัดการโครงการ
โทรสาร 02-005-1695
Email : kamolt@bright-ce.com, papatsarat@bright-ce.com

 

     


 
 
 
กลุ่มวิชาการ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
เชิงสะพานกษัตริย์ศึก ยศเส ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-223-0021-9, 02-222-4102-9