สัมมนาโครงการฯ ครั้งที่ 1
สัมมนาชี้แจงโครงการ วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 120 ท่าน
     
s-2

คุณดนัย เอกกมล
รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานสัมมนาโครงการฯ

seminar-2

รองอธิบดี พพ.
ร่วมถ่ายรูปกับคณะกรรมการโครงการฯ

   
seminar-3

ดร.พงพันธุ์ วรสายัณห์
บรรยายความคืบหน้าโครงการฯ

seminar-4

คุณกมล ตันพิพัฒน์ และ คุณจิรยุทธ์ เจริญฉัตรชัย
บรรยายรายละเอียดโครงการฯ ระยะที่ 4

   
seminar-3

ภาพบรรยากาศผู้เข้าร่วมสัมนา

seminar-4

ภาพบรรยากาศผู้เข้าร่วมสัมนา

   

 

 
 
 
 
กลุ่มวิชาการ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
เชิงสะพานกษัตริย์ศึก ยศเส ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-223-0021-9, 02-222-4102-9