หลักเกณฑ์การคัดเลือกเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
 
 

เทคโนโลยีที่จัดว่าเป็นเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจในครั้งนี้ ต้องเป็นเทคโนโลยีที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • มีศักยภาพในการประหยัดพลังงานสูง

 • เนื่องจากเทคโนโลยีทั่วไปที่มีการประยุกต์ใช้งานในปัจจุบัน เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระบบหรืออุปกรณ์ สามารถก่อให้เกิดผลการประหยัดพลังงานอยู่ในระดับหนึ่ง ดังนั้นเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ควรเป็นเทคโนโลยีที่สามารถก่อให้เกิดผลการประหยัดพลังงานที่สูงกว่าเทคโนโลยีทั่วไปที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน

            หลักเกณฑ์

            ต้องเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการประหยัดพลังงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (กรณี Utility) และไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
  (กรณีกระบวนการผลิต) เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีเดิมที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

 • ยังไม่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศไทย

 • การพิจารณาคัดเลือกเทคโนโลยีเชิงลึกที่จะสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินการ ควรเป็นเทคโนโลยีที่ยังไม่มีการนำมาใช้งานในประเทศไทยอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้งาน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลการประหยัดพลังงานโดยรวมของประเทศสูงมากขึ้น

            หลักเกณฑ์
            ความแพร่หลายของเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการ ต้องเป็นเทคโนโลยีที่มีการประยุกต์ใช้งานในสถานประกอบการต่างๆ ในทุกๆ กลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน รวมกันทั้งหมดไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสถานประกอบการทั้งหมดที่สามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปประยุกต์ใช้งานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานได้

 • มีศักยภาพในการขยายผลเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสูง

 • เทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการ ควรเป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำไปขยายผลใช้งานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในสถานประกอบการต่างๆ ในทุกๆ กลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจของประเทศไทยได้อย่างกว้างขวางในอนาคต เพื่อให้เกิดผลการประหยัดพลังงานโดยรวมของประเทศสูงสุด

            หลักเกณฑ์

            เทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการ ต้องเป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในสถานประกอบการต่างๆ ในทุกๆกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจของประเทศไทย ซึ่งมีการใช้พลังงานรวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 300 ktoe/ปี

 • มีระยะเวลาคืนทุนสั้น

 • เทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการ ควรมีระยะเวลาการคืนทุนที่เหมาะสมเพื่อความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน

            หลักเกณฑ์

            เทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการ ต้องเป็นเทคโนโลยีที่มีผลตอบแทนทางการเงินต่อการลงทุน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

 • มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมน้อย

 • เทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการ ควรคำนึงถึงการใช้งานที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

            หลักเกณฑ์
            เทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการ ต้องเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมโลกหรือมีค่าไม่เกินกว่า ค่ามาตรฐานที่กำหนดของประเทศไทย

 • ไม่มีการสาธิตในโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 1- ระยะที่ 3

 • เทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการในโครงการฯ ระยะที่ 4 ต้องเป็นเทคโนโลยีที่ไม่เคยทำการสาธิตในโครงการฯ ระยะที่ 1 – ระยะที่ 3 มาก่อน

            หลักเกณฑ์
            ต้องเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ได้ทำการสาธิตในโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 1 - ระยะที่ 3 จำนวน 17 เทคโนโลยี ดังนี้
  ดังนี้

                 1. หัวเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟ
                 2. การลดความชื้นด้วยฮีทไปป์
                 3. การใช้ปั๊มความร้อนสำหรับการทำความร้อน
                 4. การลดความชื้นด้วยสารดูดความชื้นเหลว
                 5. การบำบัดและปรับสภาพน้ำด้วยโอโซน
                 6. เครื่องอบตกแต่งสำเร็จผ้าผืนประสิทธิภาพสูง

            ต้องเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ได้ทำการสาธิตในโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 2 จำนวน 6 เทคโนโลยี ดังนี้

                 1. เครื่องทำน้ำเย็นชนิดปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ (VSD Chiller)
                 2. หัวเผาแบบเซล์ฟรีคัพเปอร์เรทีฟ (Self-Recuperative Burner)
                 3. ปั๊มความร้อนแบบดูดซึม (Absorption Heat Pump)
                 4. เครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดซึม (Absorption Chiller)
                 5. หัวเผาแบบ Oxy Fuel
                 6. เครื่องฉีดพลาสติกชนิดใช้ไฟฟ้าทั้งหมด (All Electric Injection Machine)

            ต้องเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ได้ทำการสาธิตในโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานระยะที่ 3 จำนวน 5 เทคโนโลยี ดังนี้

                 1. เทคโนโลยี Infrared Heater
                 2. เทคโนโลยี Plasma Annealer
                 3. เทคโนโลยี Fresh Air Pre-Cooling & Dehumidification
                 4. เทคโนโลยี Organic Rankine Cycle
                 5. เทคโนโลยี Once Through Boiler

   
   

  ผลการคัดเลือกขั้นสุดท้าย
   
   

  การพิจารณาคัดเลือกเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานขั้นสุดท้าย เพื่อสนับสนุนงบประมาณสำหรับการลงทุนดำเนินการ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหาหรืออุปสรรคซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
   
   


  หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานประกอบการ
   
   

  1. หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานประกอบการ

  สถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติและความพร้อมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ ดังนี้

            1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

            2. เทคโนโลยีที่สถานประกอบการเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนต้องมีรายละเอียด ดังนี้

                      2.1 ต้องเป็นเทคโนโลยีตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานของโครงการ

                      2.2 ต้องเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพการประหยัดพลังงานที่เกิดจากการติดตั้งใช้งานเพื่อทำการสาธิตคิดเป็นมูลค่าผลประหยัดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 200,000 บาทต่อปี

                      2.3 ต้องเป็นเทคโนโลยีที่มีการนำไปใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์

            3. สถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการต้องไม่เสนอเทคโนโลยีที่สถานประกอบการนั้นๆ เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการลงทุน หรืออยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านการลงทุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภายใต้โครงการอื่นๆ ยกเว้น โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และ โครงการ ESCO FUND

            4. สถานประกอบการต้องแสดงแผนงาน จัดหา ติดตั้งและทดสอบการใช้งานสำหรับเทคโนโลยีที่ขอรับการสนับสนุน โดยมีข้อมูลสนับสนุนด้านเทคนิคที่ชัดเจน

            5. ต้องอนุญาตให้ พพ. นำผลสำเร็จจากการเข้าร่วมโครงการไปเผยแพร่ขยายผลให้กับกลุ่มเป้าหมายรายอื่น ๆ ได้

            6. ต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงของสถานประกอบการ โดยต้องมีหนังสือยืนยันเข้าร่วมโครงการที่ลงนามโดย กรรมการผู้จัดการ หรือเทียบเท่า และต้องมีการจัดตั้งทีมงานด้านอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีการกำหนดผู้รับผิดชอบและอำนาจหน้าที่สำหรับตำแหน่งต่างๆ ที่ชัดเจนจากทางผู้บริหารของสถานประกอบการ

            7. การคัดเลือกขั้นสุดท้าย ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งคณะกรรมการฯ สามารถปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหาหรืออุปสรรคซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

  2. เงื่อนไขการดำเนินโครงการ

            1. กรณีสถานประกอบที่สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 พพ. จะพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการลงทุนแก่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2550 แล้วเท่านั้น

            2. สถานประกอบต้องดำเนินการจัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดที่จำเป็นในการตรวจวัดพิสูจน์ผลประหยัดให้ครบถ้วน

   
   

  หลักเกณฑ์การให้การสนับสนุนการลงทุน
   
   

  1. แนวทางการให้การสนับสนุนการลงทุนจากภาครัฐ

  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จะให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการลงทุนสำหรับสถานประกอบการที่สนใจนำเทคโนโลยีที่ผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มาประยุกต์ใช้งานในลักษณะของโครงการสาธิต โดย พพ. จะให้การสนับสนุนในรูปแบบของเงินอุดหนุนการลงทุนแบบให้เปล่าจำนวนหนึ่ง ตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ

  2. เงื่อนไข และวิธีการในการให้เงินอุดหนุนแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ
            
            2.1  เงื่อนไขการให้การสนับสนุนการลงทุน


                      2.1.1    พพ. จะให้การสนับสนุนการลงทุนกับสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในรูปแบบของเงิน
                                   ให้เปล่าในอัตราร้อยละ 40 ของวงเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการ แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อสถานประกอบการ
                      
                      2.1.2.    ค่าใช้จ่ายที่ พพ. จะพิจารณาให้การสนับสนุนการลงทุนกับสถานประกอบการ ประกอบด้วย

                                1. ค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้งเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

                                2. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและออกแบบทางวิศวกรรม (Detail Engineering Design) สำหรับเทคโนโลยีเชิงลึกฯ
                                     ที่จะดำเนินการติดตั้งใช้งานในสถานประกอบการ

                                3. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้
                                     สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการต้องแสดงหลักฐานการจ่ายเงินสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ในแต่ละรายการ
                                     ที่จะขอรับการสนับสนุนตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ถูกต้องและครบถ้วน

                       2.1.3    พพ.ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุนการลงทุนให้กับสถานประกอบการตามหลักเกณฑ์ ความ
                                    สมบูรณ์และความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากสถานประกอบการ

                       2.1.4    พพ.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุมัติเงินสนับสนุน ในกรณีที่ผลประหยัดพลังงานจริงต่ำกว่าผลประหยัดพลังงานตาม
                                    ระบุในหลักเกณฑ์ของโครงการฯ

            2.2  วิธีการให้เงินสนับสนุนการลงทุนแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ

                      การให้เงินสนับสนุนการลงทุนแก่สถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ มีดังนี้

                      จ่ายเงินเป็นจำนวนร้อยละ 100 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ เมื่อสถานประกอบการดำเนินการติดตั้งหรือปรับปรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์ ณ สถานที่ใช้งานจริง ผ่านการทดสอบการใช้งานของเครื่องจักร/อุปกรณ์ดังกล่าว และผ่านการตรวจวัดพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานได้ผลเป็นไปตามข้อกำหนดในรายงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯแล้ว และสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามกิจกรรมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของโครงการ ตามข้อกำหนดและแผนงานที่ได้เห็นชอบร่วมกันและระหว่างพพ.กับสถานประกอบการ แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจนเสร็จสิ้นโครงการฯ โดยสถานประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนการลงทุนต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานแสดงรายละเอียดการติดตั้งและทดสอบของเครื่องจักร/อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ประกอบในการติดตั้งที่แล้วเสร็จให้สมบูรณ์ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามวงเงินที่ได้รับการสนับสนุนจาก พพ.

                      ประกอบด้วยเอกสารอย่างน้อย ดังนี้

                       1. สำเนาเอกสารแสดงการสั่งซื้อหรือสัญญาแสดงการสั่งซื้ออุปกรณ์ โดยต้องเป็นการสั่งซื้อภายหลังจากที่ได้ยื่นใบสมัคร
                           เข้าร่วมโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 4 แล้ว
                       2. สำเนาใบเสร็จรับเงิน สำหรับอุปกรณ์แต่ละรายการที่จะขอรับการสนับสนุนการลงทุน
                       3. เอกสารแสดงการรื้อถอนและทำลายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เดิมซึ่งถูกทดแทนด้วยเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ใหม่
                           ที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 4
                       4. เอกสารแสดงรายละเอียดทางเทคนิคของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่จะขอรับการสนับสนุนการลงทุน (Technical
                           Specification)
                       5. เอกสารแสดงผลการตรวจรับและทดสอบการทำงานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่จะขอรับการสนับสนุนการลงทุน
                           ซึ่งได้ดำเนินการตรวจรับและทดสอบผลการทำงานร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยระหว่างผู้จำหน่ายและสถานประกอบการ
                       6. เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ เพื่อให้สามารถพิจารณาค่าใช้จ่ายที่จะขอรับการสนับสนุนการลงทุนได้โดยถูกต้อง
   


   
   
   
  กลุ่มวิชาการ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
  เชิงสะพานกษัตริย์ศึก ยศเส ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  โทร. 02-223-0021-9, 02-222-4102-9