กิจกรรมของโครงการ ระยะที่ 3
 
กำหนดสัมนาชี้แจงโครงการ วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 9.00-12.00 รร.เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

ภายหลังจากการสิ้นสุดการปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 3 มีสถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 20 โครงการ (20 แห่ง)

คณะกรรมการ พพ. ได้พิจารณาข้อมูลการสมัครของแต่ละสถานประกอบการตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  โดยผลการพิจารณามีสถานประกอบการที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเทคโนโลยีเชิงลึกฯ ของโครงการ จำนวน 14 แห่ง

คณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้มีการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาผลการศึกษาความเป็นไปได้ (Project Feasibility Study, PFS) สำหรับแต่ละสถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น โดยมีเทคโนโลยีที่ผ่านการคัดเลือกขั้นสุดท้ายจำนวน 5 เทคโนโลยี ใน 7 สถานประกอบการ

คณะกรรมการพิจารณาการส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานได้พิจารณาผลการตรวจวัดและประเมินผลประหยัดพลังงานภายหลังการติดตั้งเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสำหรับสถานประกอบการ 7 แห่ง 5 เทคโนโลยี

กิจกรรมของโครงการ ระยะที่ 4
กำหนดสัมนาชี้แจงโครงการ วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

สัมมนาแถลงผลการดำเนินงานโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึก
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 3 และ ระยะที่ 4 วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562
เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรม แมนดาริน กรุงเทพฯ
 
 

 

 
 
 
 
กลุ่มวิชาการ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
เชิงสะพานกษัตริย์ศึก ยศเส ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-223-0021-9, 02-222-4102-9