รายละเอียดโครงการ
 

โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถานประกอบการในการนำเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมาประยุกต์ใช้งาน และเผยแพร่ผลการดำเนินการสาธิตให้กับสถานประกอบการอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการนำเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานไปใช้งานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจสามารถลดการใช้พลังงานและมีการใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานได้ต่อไป

โครงการฯ มีเป้าหมายที่จะสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานจำนวนไม่น้อยกว่า 3 เทคโนโลยี ในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 5 แห่ง โดยรูปแบบในการดำเนินการกำหนดไว้ดังนี้

1. จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการอนุรักษ์พลังงาน
เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาใบสมัครและผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study) แผนการตรวจวัดและ
พิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (Measurement & Verification Plan) และผลการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงานของโครงการ

2. ดำเนินการคัดเลือกเทคโนโลยีและสถานประกอบการเพื่อสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกฯ

3. ให้การสนับสนุนด้านการลงทุนสำหรับสถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกในอัตราร้อยละ 40 ของเงินลงทุน
ทั้งนี้ไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อสถานประกอบการ รวมทั้งให้คำปรึกษาและช่วยเหลือสถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

4. ดำเนินการตรวจวัดและประเมินผลการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งในด้านของผลประหยัด
ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ และศักยภาพในการขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมาย

5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการสาธิต รวมทั้งส่งเสริมผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีที่ได้รับการสาธิต
ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการอื่น ๆ ที่สนใจ โดยอาศัยทั้งเครื่องมือและโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การดำเนินการของ พพ.

     
     
 
 
 
กลุ่มวิชาการ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
เชิงสะพานกษัตริย์ศึก ยศเส ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-223-0021-9, 02-222-4102-9
ปรับปรุงล่าสุด 21 มีนาคม 2560